Pravidlá spracúvania osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV – E-SHOP

Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov

Predávajúci Vanesa Šimčeková – Svieja, IČO: 53581482, 03484 Liptovské Sliače, Pod Skálím 1550/61 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje kupujúceho (ďalej tiež ako „dotknutá osoba“) o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ:         Vanesa Šimčeková – Svieja, IČO: 53581482, 03484 Liptovské Sliače, Pod Skálím 1550/61

Emailová adresa:       svieja@svieja.sk

Telefónne číslo:        +421 919 029 593

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovedná osoba:   nie je poverená

3. Účel spracúvania osobných údajov:

Účelom je uzatvorenie kúpnej zmluvy a predzmluvné vzťahy, plnenie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, vyhotovenie faktúry, dodanie tovaru a prípadná reklamácia tovaru alebo prípadný súdny spor týkajúci sa kúpnej zmluvy.

4. Rozsah spracúvania osobných údajov

Meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa na doručenie tovaru, e-mailová adresa, telefónne číslo, č. účtu na prípadné vrátenie peňazí, pri platbe kartou aj údaje nevyhnutné na uskutočnenie platby cez internet

5. Právny základ spracúvania osobných údajov:

 • Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Kúpnej zmluvy realizovanej cez E-shop, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (kupujúci), alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby

Prevádzkovateľ týmto oznamuje kupujúcemu a záujemcovi o kúpu ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia, bude v procese uzatvorenia kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 • Článok 6 ods.1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.  Ide najmä o:
 • zákon č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  v znení neskorších predpisov

Prevádzkovateľ týmto oznamuje kupujúcemu ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia, bude spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorou je splnenie daňových povinností.

 • čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keĂ nad takýmito záujmami prevaŬujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa, konkrétne na uplatňovanie/bránenie nárokov predávajúceho súdnou cestou napr. nárok na náhradu škody

6. Identifikácia príjemcu alebo kategóriu príjemcu:

Kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

 • Externý účtovník, Poštový prepravca, Dodávateľ (pre účely vybavenia reklamácie), Poskytovateľ webhostingu (zálohy databázy)

Štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa:

 • Daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď.

7. Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín.

8. Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov je určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej kúpnej zmluvy (napr. podľa § 599 ods. 1 Občianskeho zákonníka si môže kupujúci uplatniť práva zo zodpovednosti za vady na súde v lehote do 24 mesiacov od prevzatia tovaru – uchovávanie osobných údajov je teda potrebné pre identifikáciu zmluvnej strany); dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie účtovných dokladov na základe osobitného predpisu.

Účtovné doklady uchovávame po dobu 10 rokov.

9. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“) alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať spracúvanie osobných údajov, a nevzťahovanie sa automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
 • na prenosnosť osobných údajov,
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu svieja@svieja.sk, telefónne číslo +421 919 029 593, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách. 

10. Zákonná alebo zmluvná požiadavka

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje na účel uvedený v týchto pravidlách, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu, o ktorú kupujúci prejavil záujem a následne plniť práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy pre predávajúceho a kupujúceho.

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV – COOKIES

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ:         Vanesa Šimčeková – Svieja, IČO: 53581482, 03484 Liptovské Sliače, Pod Skálím 1550/61

Emailová adresa:       svieja@svieja.sk

Telefónne číslo:        +421 919 029 593

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovedná osoba:   nie je poverená

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo Vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Prostredníctvom súborov cookies nie je možné priamo identifikovať konkrétnu osobu.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies sa používajú na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky.

Za účelom zobrazenia prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných webových stránkach, než je náš web, tiež odovzdávame reklamným a sociálnym sieťam údaje o vašom správaní na webe. Takým partnerom však neposkytujeme vaše identifikačné údaje. 

Typy cookies

Technické cookies

Pomocou týchto cookies sa zabezpečuje riadne fungovanie webovej stránky ako napr. ukladanie tovaru do košíka, zobrazenie obsahu, prihlásenie do užívateľského konta a pod.

Analytické cookies

Pomocou týchto cookies je možné získať údaje o návštevnosti webovej stránky a informácie ktoré najčastejšie vyhľadávate a ako sa pohybujete, aby bolo možné zabezpečiť jednoduchšie používanie a lepší nákupný zážitok. Tretie strany:

Google Analytics:

Adresa Google IrelandLimited, GordonHouse, BarrowStreet, Dublin 4, Írsko

Informácie o ochrane súkromia nájdete tu

(https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008)

Google AdWords:

Adresa Google IrelandLimited, GordonHouse, BarrowStreet, Dublin 4, Írsko

Informácie o ochrane súkromia nájdete tu

(https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008)

Ako odmietnuť cookies nájdete tu

(https://accounts.google.com/ServiceLogin/signinchooser?passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Fadssettings.google.com%2Fauthenticated&followup=https%3A%2F%2Fadssettings.google.com%2Fauthenticated&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin)

Tretie strany

Na podstránkach nášho webu môže byť zobrazený obsah externých poskytovateľov ako napr. YouTube, Facebook, Twitter a pod. (ďalej tiež ako „tretie strany“). Aby ste mohli vidieť tento obsah tretích strán, musíte akceptovať ich podmienky a pravidlá. Tieto ich pravidlá zahŕňajú aj ukladanie cookies, pričom my nad nimi nemáme kontrolu.Patria sem tieto tretie strany:

You Tube

Podmienky používania TU (https://www.youtube.com/t/terms )

Facebook

Podmienky používania TU (https://www.facebook.com/legal/terms)

Doba uloženia

Jednotlivé cookies môžu byť uložené vo vašom zariadení počas rôzne dlhej doby. Niektoré typy cookies sa z vášho zariadenia vymažú hneďpo tom, ako zatvoríte okno prehliadača a naopak iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po zatvorení okna prehliadača s našou webovou stránkou. Cookies používame počas obdobia 48 hodín.

Vymazanie/odmietnutie cookies

Väčšina prehliadačov umožňuje, aby ste vymazali alebo odmietli cookies. Táto možnosť voľby je samozrejme na Vašom rozhodnutí, musíme Vás však upovedomiť, že v prípade odmietnutia alebo vymazania cookies, nemusia niektoré nami poskytované služby riadne fungovať. Ako zapnúť a vypnúť používanie cookies vo Vašom prehliadači nájdete napríklad TU

(https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%253DDesktop&hl=sk) , pričom v zásade každý prehliadač musí umožniť vymazanie alebo odmietnutie cookies.

Vymazaním histórie prehliadača môžete vymazať všetky cookies, ktoré sú vo Vašom zariadení uložené. Týmto postupom však vymažete aj všetky uložené informácie ako napr. uložené prihlasovacie údaje a pod.

Účel spracúvania osobných údajov
Súbory cookies umožňujú skvalitňovať a prispôsobovať služby prevádzkovateľa poskytované prostredníctvom E-shopu.

Rozsah spracúvania osobných údajov
– Cookies, ktoré slúžia pre správne zobrazovanie našich stránok, aby bolo možné dokončiť proces nákupu s čo najmenšími ťažkosťami
– Cookies, ktoré slúžia pre ukladanie vašich preferencií napr. históriu nákupného košíka
– Cookies, ktoré slúžia pre analýzu toho, čo a ako dlho, ako často si prezeráte na našej webovej stránke,
– Reklamné cookies, ktoré slúžia pre lepšie zobrazovanie personalizovanej reklamy,
– Cookies, ktoré slúžia na online identifikáciu prihláseného užívateľa webovej stránky

Právny základ spracúvania osobných údajov:
Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov – § 13 ods.1 písm. a) Zákona

Kategórie príjemcov
Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii: nie je. Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín.
Príjemca v členskom štáte EÚ a EHP:    poskytovateľ webhostingu, poskytovateľ trackovacích služieb

Prenos obchodných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií
Nie je a ani sa nezamýšľa.

Doba uchovávania osobných údajov
48 hodín

Poučenie o právach dotknutej osoby
Ako dotknutá osoba máte:
– právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby, 
– právo na opravu Vašich osobných údajov, 
– právo na vymazanie Vašich osobných údajov (právo „na zabudnutie“) alebo 
– právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a nevzťahovanie sa automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania,
– právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj 
– právo na prenosnosť osobných údajov,
– právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona,

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu: svieja@svieja.sk, kde Vám poskytneme aj bližšie informácie.

Poučenie o práve kedykoľvek odvolať svoj súhlas
Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa cookies kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom tlačidla Odvolať poskytnutý súhlas so spracúvaním cookies alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu: svieja@svieja.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné
V prípade, že nesúhlasíte so sledovaním cookies, vaše OÚ sa nebudú pre daný účel spracúvať a nemá to žiaden dopad/následky na možnosti vášho nakupovanie na našom E-shope.  

Automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania nie je
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

Ak budete mať k ukladaniu cookies otázky, môžete nás kontaktovať na:

Emailová adresa: svieja@svieja.sk

Telefónne číslo: +421 919 029 593

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV – SÚŤAŽE

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Naša spoločnosť si uvedomujme, že v súvislosti s realizáciou Súťaže dochádza k spracúvaniu osobných údajov a preto sa snažíme dodržiavať všetky zákonnom požadované opatrenia, aby sa zabezpečila ich náležitá ochrana a bezpečnosť. Zároveň by sme Vás ako dotknutú osobu chceli informovať o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov.

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ:         Vanesa Šimčeková – Svieja, IČO: 53581482, 03484 Liptovské Sliače, Pod Skálím 1550/61

Emailová adresa:       svieja@svieja.sk

Telefónne číslo:        +421 919 029 593

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovedná osoba:   nie je poverená

Účel spracúvania osobných údajov
Organizovanie, realizácia, vyhodnotenie súťaže a prípadne aj doručenie výhry.

Rozsah spracúvania osobných údajov
Titul, meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, tel. číslo, prípadne aj dátum narodenia

Právny základ spracúvania osobných údajov:
– 
§ 13 ods.1 písm. b) Zákona – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na zaradenie osoby do súťaže na základe jej žiadosti a následne vyhodnotenie súťaže a doručenie výhry (vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy o účasti na súťaži na základe žiadosti dotknutej osoby a na plnenie zmluvy o účasti na súťaži, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba – súťažiaci)

Kategórie príjemcov
Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii:    nie je
Príjemca v členskom štáte EÚ a EHP:   kuriérska/doručovateľská služba/slovenská pošta, poskytovateľ webhostingu (zálohy databázy), poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu)
Orgán verejnej moci, ktorý spracúva OÚ na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná: štátne kontrolné orgány v oblasti elektronického obchodovania 

Prenos obchodných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií
Nie je a ani sa nezamýšľa.

Doba uchovávania osobných údajov
Počas realizácie súťaže, po vyhodnotení súťaže budú Vaše údaje vymazané. 

Poučenie o právach dotknutej osoby
Ako dotknutá osoba máte:
– právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby, 
– právo na opravu Vašich osobných údajov, 
– právo na vymazanie Vašich osobných údajov alebo 
– právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
– právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj 
– právo na prenosnosť osobných údajov,
– právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona,

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu: svieja@svieja.sk, kde Vám poskytneme aj bližšie informácie.

Poskytnutie vašich osobných údajov je 
– požiadavkou, ktorá je potrebná na zaradenie osoby do súťaže  a doručenia výhry 

V prípade, že máte záujem byť zaradený do súťaže, je potrebné, aby ste nám poskytli osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre realizáciu súťaže. Následkom neposkytnutia Vašich osobných údajov je nemožnosť byť zaradený do súťaže, iné následky nie sú. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže je účinné okamihom jeho doručenia organizátorovi a má za následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.

Automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania nie je
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.